úvodní strana

Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, okres Jindřichův Hradec; Tel./fax: 384 490 051; E-mail: obec@zahradky.cz

VÍTÁ VÁS OBEC ZAHRÁDKY

listek Obecní knihovna listek Knihovní řád

[ tisk ]  


V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny Zahrádky ze dne 16. 12. 2002, schválenou zastupitelstvem obce Usnesením č. 2/2003 ze dne 6. ledna 2003 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), v platném znění, vydávám tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení


Čl. 1 Poslání a činnost knihovny
Obecní knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2 Veřejné knihovnické a informační služby
 • Knihovna poskytuje uživatelům bezplatně veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona (§ 4, odst. 1 a-d).
 • Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou tohoto knihovního řádu.


 • II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb


  Čl. 3 Registrace uživatele
 • Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 • Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu a datum narození.
 • Děti do 15 let se stanou uživateli na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 • Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů Praha (Havelkova 22, 130 00 Praha 3).


 • Čl. 4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
 • Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem, dodržovat pokyny knihovníka a podrobit se opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 • Uživatel je povinen použivat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 • Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 • Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 • Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon).
 • Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 • Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat ústně nebo písemně knihovníkovi.


 • III. Výpůjční a provozní řád


  Čl. 5 Výpůjční řád knihovních dokumentů a periodik
 • Knihovna půjčuje knihovní dokumenty a periodika (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu Městské knihovny Jindřichův Hradec prostřednictvím výměnných souborů nebo na požádání uživatele z fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní služby (knihovní zákon č. 257/2001 Sb., § 14, vyhláška Ministerstva kultury ČR č. 88/2002 Sb. a pokynů Národní knihovny ČR).
 • Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty s výjimkou dokumentů, které jsou: nenahraditelné, z prezenčního fondu, porušují obecné právní předpisy, apod.
 • Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, nežádá-li dokument další uživatel.
 • Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 • Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.
 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 • Uživatel může požádat ústně nebo písemně o rezervaci dokumentu.
 • Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 • Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení. Nevrátí-li uživatel dokument ani po upomenutí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 • Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.


 • Čl. 6 Provozní řád veřejného Internetu
 • Uživatelem Internetu může být každý registrovaný uživatel knihovny.
 • Uživatel je povinen ovládat základy práce s operačním systémem Windows a základní principy Internetu. Uživatel má právo požádat knihovníka o odbornou pomoc.
 • Uživatel, který nemá znalosti a dovednosti pro nezprostředkované užívání Internetu, má právo požádat knihovníka o zprostředkování požadovaných informací z Internetu.
 • Knihovník je povinen žádostem o odbornou pomoc a zprostředkování informací i Internetu vyhovět.
 • Informace a soubory získané na Internetu si může uživatel odnést buď vytisknuté nebo na vlastním datovém nosiči.
 • Využití elektronické pošty je možné pouze z vlastní poštovní schránky založené uživatelem u některého z poštovních serverů.
 • Uživateli není povoleno navštěvovat ty stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorách.
 • Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu.


 • IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu


  Čl. 7 Ztráty a náhrady
 • Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 • O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, totéž dílo v jiném vydání, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 • Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou nebo poškozením vznikly.


 • Čl. 8 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
 • Poplatek z prodlení.
 • Vymáhání nevrácených výpůjček.
 • Ztráta čtenářského průkazu.


 • Čl. 9 Náhrada všeobecných škod
 • Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2).
 • Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.


 • V. Závěrečná ustanovení


 • Výjimky z Knihovního řádu povoluje knihovník.
 • Nedílnou součástí Knihovního řádu je Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny Zahrádky a Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.
 • Ruší se Knihovní řád Obecní knihovny Zahrádky ze dne 20. 12. 2002.
 • Tento Knihovní řád Obecní knihovny Zahrádky platí na dobu neurčitou ode dne 1. 10. 2009. • Ing. Josef Kohout, starosta obce
  V Zahrádkách dne 3. 9. 2009

  Stránky provozuje Obec Zahrádky      [ home ]   [ mapa stránek ]