úvodní strana

Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, okres Jindřichův Hradec; Tel./fax: 384 490 051; E-mail: obec@zahradky.cz

VÍTÁ VÁS OBEC ZAHRÁDKY

listek Zastupitelstvo obce listek Jednací řád

[ tisk ]  


1. Četnost, termín a místo zasedání (§ 92)

a) Zastupitelstvo obce jedná na svém zasedání, které se koná zpravidla jednou měsíčně, tj. minimálně dvanáctkrát do roka, a to zpravidla v prvním týdnu v kalendářním měsíci.

b) Místem zasedání je zpravidla sál Obecního domu v Zahrádkách.

2. Svolání zasedání (§ 92, 93)

a) Zasedání zastupitelstva obce svolává starosta zveřejněním na úřední desce a v měsíčníku Zahrádecký zpravodaj, příp. pozváním každého zastupitele.

b) Svolání obsahuje datum, hodinu, místo a navrhovaný program zasedání.

3. Účast zastupitelů na zasedání a práci zastupitelstva obce (§83)

a) Předpokládanou nepřítomnost na zasedání oznámí zastupitel osobně, telefonicky či písemně starostovi předem.

b) Nesplnění úkolů, na které se váže program připravovaného zasedání, oznámí zastupitel osobně či písemně starostovi alespoň sedm dnů před zasedáním.

4. Podklady pro zasedání

Písemné podklady pro zasedání jsou zastupitelům k dispozici u starosty (příp. jsou jim doručeny) zpravidla v den zveřejnění programu zasedání na úřední desce, příp. v den zasedání alespoň 2 hodiny před jeho zahájením.

5. Program zasedání (§ 102, 94)

a) Jednání se může týkat pouze věcí zařazených na program zasedání schválením v úvodu zasedání.

b) Návrhy na zařazení do programu připravovaného zasedání podávají zastupitelé starostovi alespoň 2 týdny před zasedáním.

c) Příp. návrhy na zařazení do programu začínajícího zasedání podávají zastupitelé se zdůvodněním tohoto postupu při projednávání programu.

6. Průběh zasedání

a) Zastupitelé respektují v diskusi program zasedání.

b) Slovo uděluje starosta, který zasedání řídí, v případě její nepřítomnosti ten, kdo zasedání řídí. Všem, kteří se přihlásí, je slovo uděleno. Bez udělení slova nelze vstupovat do diskuse.

c) Zastupitelé mohou navrhnout časové omezení diskusního vystoupení, neudělení dalšího slova, ukončení rozpravy, a o tomto návrhu hlasovat.

7. Zápis ze zasedání (§95)

a) Zápis ze zasedání obsahuje podrobný záznam smyslu jednání. Jména diskutujících a doslovné citace jejich vystoupení jsou uváděny pouze na jejich výslovné přání uvedené v průběhu jednání.

b) Zápis ze zasedání podepisuje vždy starosta a místostarosta (jsou -li na zasedání přítomni) a ověřovatel. Zápis je k dispozici pro ověření v první úřední den obecního úřadu Zahrádky po ukončeném zasedání v úředních hodinách. Ověřovatelem je vždy jeden ze zastupitelů. Zastupitelé se v roli ověřovatele střídají v abecedním pořadí. Pokud ověřovatel zápis neověří, zdůvodní toto své rozhodnutí na příštím zasedání zastupitelstva obce a o věrohodnosti zápisu se uskuteční hlasování, jehož výsledek je pro ověřovatele závazný.

c) Zápis ze zasedání je vyložen na následujícím zasedání. Případné námitky zastupitele jsou předmětem jednání probíhajícího zasedání.


V Zahrádkách dne 22. 11. 2006 (dle usnesení č. 37/2006)

Stránky provozuje Obec Zahrádky      [ home ]   [ mapa stránek ]