úvodní strana

Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, okres Jindřichův Hradec; Tel./fax: 384 490 051; E-mail: obec@zahradky.cz

VÍTÁ VÁS OBEC ZAHRÁDKY

listek Zastupitelstvo obce listek Usnesení zastupitelstva listek Rok 2019

[ tisk ]  

Vyberte rok

Usnesení­ č. 35/2019

  Zastupitelé rozhodli vypovědět nájemní smlouvu na obecní zemědělské pozemky uzavřenou dne 29. 9. 2004

Usnesení­ č. 34/2019

  Zastupitelé schválili Smlouvu č. 01111911 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

Usnesení­ č. 33/2019

  Zastupitelé souhlasí s tím, aby bylo rozhodnuto v pochybnosti, že pozemek p. č. 383/2 v k. ú. Horní Dvorce (dle GP č. 107-81/2019) není určen k plnění funkce lesa. Případné náklady s tímto správním řízením bude hradit Rybářství Lipnice a.s.

Usnesení­ č. 32/2019

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019 z 25. 6. 2019

Usnesení­ č. 31/2019

  Zastupitelé schválili na základě výběrového řízení na akci „Opravy a rekonstrukce vodovodního řádu Zahrádky“ dodavatele firmu Nezdara-instalatérství s. r. o., 378 56 Studená, Komenského 423, IČO 26087235

Usnesení­ č. 30/2019

  Zastupitelé rozhodli delegovat starostu Ing. Miroslava Urbánka na valnou hromadu společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o.

Usnesení­ č. 29/2019

  Zastupitelé schválili smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení firmou Envirex spol. s r.o. na akci „Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Zahrádky“.

Usnesení­ č. 28/2019

  Zastupitelé souhlasí s vybudováním sjezdu z pozemků p. č. 49/1 a p. č. 51/4 v k. ú. Zahrádky na obecní komunikaci.

Usnesení­ č. 27/2019

  Zastupitelé schválili rozpočtové opatření 4/2019

Usnesení­ č. 26/2019

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření 3/2019

Usnesení­ č. 25/2019

  Zastupitelé projednali Závěrečný účet Obce Zahrádky za rok 2018 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Zahrádky a souhlasí s celoročním hospodařením obce Zahrádky za rok 2018, a to bez výhrad.

Usnesení­ č. 24/2019

  Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku Obce Zahrádky ke dni 31. 12. 2018.

Usnesení­ č. 23/2019

  Zastupitelé rozhodli neposkytnout finanční dar Lince bezpečí, z. s.

Usnesení­ č. 22/2019

  Zastupitelé rozhodli oslovit k podání cenové nabídky na akci „ Opravy a rekonstrukce vodovodního řádu Zahrádky“ tři firmy.

Usnesení­ č. 21/2019

  Zastupitelé vzali na vědomí: Rozhodnutí zadavatele o ustanovení komise pro otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na akci „Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Zahrádky“.

Usnesení­ č. 20/2019

  Zastupitelé rozhodli prodat pozemek p. č. 178/3 o výměře 48 m2 v k. ú. Horní Dvorce, za cenu 3000,-Kč, s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

Usnesení­ č. 19/2019

  Zastupitelé nepřijali záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 178/1 o výměře cca 330 m2 v k. ú. Horní Dvorce.

Usnesení­ č. 18/2019

  Zastupitelé přijali záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 178/3 o výměře 48 m2 v k. Ú, Horní Dvorce.

Usnesení­ č. 17/2019

  Zastupitelé schválili uzavření smlouvy č. 1040015600/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 769/1 v k. ú. Zahrádky.

Usnesení­ č. 16/2019

  Zastupitelé souhlasí se stavbou „Zahrádky 11 a 12 - přípojka NN“.

Usnesení­ č. 15/2019

  Zastupitelé schválili ponechat zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti a výsledek hospodaření z hospodářské činnosti MŠ Zahrádky za rok 2018 PO MŠ.

Usnesení­ č. 14/2019

  Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku PO MŠ Zahrádky ke dni 31. 12. 2018.

Usnesení­ č. 13/2019

  Zastupitelé přijali Výroční zprávu Obecní knihovny Zahrádky za rok 2018.

Usnesení­ č. 12/2019

  Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 2/2019.

Usnesení­ č. 11/2019

  Zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci z „Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jčk“ a spolufinancovat tento projekt z rozpočtu Obce Zahrádky.

Usnesení­ č. 10/2019

  Zastupitelé přijali záměr souhlasu se stavbou „Zahrádky 11 a 12 - přípojka NN“

Usnesení­ č. 9/2019

  Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č.1/2019.

Usnesení­ č. 8/2019

  Zastupitelé přijali Výroční zprávu Výtvarné dílny Zahrádky za rok 2018.

Usnesení­ č. 7/2019

  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2018 ze dne 31. 12. 2018.

Usnesení­ č. 6/2019

  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu finančního výboru za rok 2018.

Usnesení­ č. 5/2019

  Zastupitelé schválili „Inventarizační zprávu o výsledku řádné inventarizace k 31. 12. 2018“ ze dne 15. 1. 2019.

Usnesení­ č. 4/2019

  Zastupitelé schválili poplatek za TKO pro rok 2019 ve výši 500 Kč.

Usnesení­ č. 3/2019

  Zastupitelé pověřují starostu obce Ing. Miroslava Urbánka a místostarostu Petra Bartáka zastupováním k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

Usnesení­ č. 2/2019

  Zastupitelé rozhodli oslovit k podání cenové nabídky na akci „Stavební úpravy objektu č. p. 70 v obci Zahrádky - VI. etapa“-rekonstrukce kotelny čtyři firmy.

Usnesení­ č. 1/2019

  Zastupitelstvo obce přijalo Výroční zprávu o činnosti Obce Zahrádky v oblasti poskytování informací v roce 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Stránky provozuje Obec Zahrádky      [ home ]   [ mapa stránek ]