úvodní strana

Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, okres Jindřichův Hradec; Tel./fax: 384 490 051; E-mail: obec@zahradky.cz

VÍTÁ VÁS OBEC ZAHRÁDKY

listek Zastupitelstvo obce listek Usnesení zastupitelstva listek Rok 2018

[ tisk ]  

Vyberte rok

Usnesení­ č. 75/2018

  Zastupitelé rozhodli o mimořádné odměně ve výši 3500 Kč zastupiteli za provedené instalatérské práce v měsíci září ve studních v prameništi Bukovice, které zajistili dosažení větších dodávek vody z těchto studní (osazení sacích košů s plovákovými ventily).

Usnesení­ č. 74/2018

  Zastupitelé vzali na vědomí přechod všech akcií Obce Zahrádky na společnost Erste Group Bank AG jako hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

Usnesení­ č. 73/2018

  Zastupitelé přijali „Vlastní hodnocení Mateřské školy Zahrádky za školní rok 2017 – 2018“.

Usnesení­ č. 72/2018

  Zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci z POV Jčk 2019 dotační titul 1 - Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a občanské vybavenosti na akci „Rekonstrukce topné soustavy včetně výměny plynového kotle v objektu č.p. 70 v obci Zahrádky“ a souhlasí se spolufinancováním této akce z rozpočtu obce.

Usnesení­ č. 71/2018

  Zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci z POV Jčk 2019 dotační titul 8 - dotace úroků z úvěrů.

Usnesení­ č. 70/2018

  Zastupitelé schválili navýšení neinvestičního příspěvku na provoz PO MŠ Zahrádky (závazný ukazatel) ve výši 170 803 Kč s tím, že bude proveden zápočet plateb – pohledávka x závazek

Usnesení­ č. 69/2018

  Zastupitelé schválili jednací řád zastupitelstva obce Zahrádky.

Usnesení­ č. 68/2018

  Zastupitelstvo obce Zahrádky v souladu s §.74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna s platností od 2.11.2018.

Usnesení­ č. 67/2018

  Odměna neuvolněnému starostovi a místostarostovi pro komunální období 2018 - 2022 byla schválena v maximální výši dle platných směrnic a předpisů s platností od 2. 11. 2018.

Usnesení­ č. 66/2018

  Členy kontrolního výboru byli zvoleni: Svoboda Josef, Ing. Dubová Michaela

Usnesení­ č. 65/2018

  Členy finančního výboru byli zvoleni: Mgr. Čermáková Eliška, Ing. Hálová Vendula

Usnesení­ č. 64/2018

  Zastupitelé zvolili předsedou kontrolního výboru Mgr. Müllera Luboše.

Usnesení­ č. 63/2018

  Zastupitelé zvolili předsedou finančního výboru Roda Marka.

Usnesení­ č. 62/2018

  Zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Usnesení­ č. 61/2018

  1. Starostou obce Zahrádky byl zvolen Ing. Urbánek Miroslav
  2. Místostarostou obce Zahrádky byl zvolen Barták Petr

Usnesení­ č. 60/2018

  Zastupitelstvo obce Zahrádky schválilo tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.

Usnesení­ č. 59/2018

  Zastupitelstvo obce Zahrádky rozhodlo, že žádný ze zastupitelů nebude pro svou funkci dlouhodobě uvolněn.

Usnesení­ č. 58/2018

  Zastupitelé schválili zvolení jednoho místostarosty.

Usnesení­ č. 57/2018

  Zastupitelé schválili Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku MŠ Zahrádky – rekonstrukce kuchyně a pověřili starostu jeho uzavřením.

Usnesení­ č. 56/2018

  Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 7/2018.

Usnesení­ č. 55/2018

  Zastupitelé pověřili místostarostu, předsedu kontrolního výboru a předsedu finančního výboru, oceněním a následným prodejem nepotřebného majetku obce Zahrádky a Mateřské školy Zahrádky, obálkovou metodou nejvyšší nabídce.

Usnesení­ č. 54/2018

  Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2018.

Usnesení­ č. 53/2018

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018.

Usnesení­ č. 52/2018

  Zastupitelé schválili Smlouvu o právu provést stavbu „Účelové komunikace, cesty pro pěší a cyklisty na poz. č. parc. 769/17, 71, 398/3 v k. ú. Zahrádky“ a pověřují starostu jejím uzavřením.

Usnesení­ č. 51/2018

  Zastupitelé souhlasí s rozšířením komunikace vedle obecní komunikace na pozemku p. č. 2216 v k. ú. Zahrádky o 4 metry na pozemku p. č. 2192 ve vlastnictví firmy JISTUZA, v. o. d., Studená, náklady s tím spojené půjdou na vrub firmy JISTUZA, v. o. d., Studená. Údržba komunikace bude v režii firmy JISTUZA, v. o. d., Studená. Stavba bude realizována s platným stavebním povolením.

Usnesení­ č. 50/2018

  Zastupitelé rozhodli pozvat nájemce obecních pozemků pro zemědělské hospodaření na 11. 6. 2018 od 19.00 hod. na obecní úřad na jednání ohledně dodatku k nájemní smlouvě.

Usnesení­ č. 49/2018

  Zastupitelé schválili Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zakázku na stavební práce Zahrádky – Hasičská zbrojnice.

Usnesení­ č. 48/2018

  Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 4/2018.

Usnesení­ č. 47/2018

  Zastupitelé rozhodli nevyhovět žádosti o příspěvek na úhradu chybějících mzdových nákladů zaměstnanců ZŠ Strmilov.

Usnesení­ č. 46/2018

  Zastupitelé odložili projednání Smlouvy o právu provést stavbu na příští zasedání zastupitelstva.

Usnesení­ č. 45/2018

  Zastupitelé neschválili prodej stavby včetně pozemku p. č. 2216 v k. ú. Zahrádky z důvodu nízké nabídnuté ceny.

Usnesení­ č. 44/2018

  Zastupitelé rozhodli odložit výběrové řízení na příští zasedání zastupitelstva.

Usnesení­ č. 43/2018

  Zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci z OPŽP do výzvy č. 2/2018 – průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody a souhlasí se spolufinancováním této akce.

Usnesení­ č. 42/2018

  Zastupitelé přijali záměr prodeje části pozemku p. č. 2218 v k. ú. Zahrádky o výměře cca 38 m2.

Usnesení­ č. 41/2018

  Zastupitelé schválili směnnou smlouvu o prodeji a směně pozemků p. č. 769/16, p. č. 71, p. č. 769/17 v k. ú. Zahrádky ve vlastnictví Obce Zahrádky za cenu 100 Kč/m2, a směnit část pozemku p. č. 74/1 v k. ú. Zahrádky, a pověřují starostu jejím uzavřením.

Usnesení­ č. 40/2018

  Zastupitelé vzali na vědomí získání dotací z POV 2018 a pověřují starostu uzavřením smluv o poskytnutí dotací.

Usnesení­ č. 39/2018

  Zastupitelé schválili Závěrečný účet Obce Zahrádky za rok 2017, a to bez výhrad, a přijali opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 Obce Zahrádky.

Usnesení­ č. 38/2018

  Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku Obce Zahrádky ke dni 31. 12. 2017.

Usnesení­ č. 37/2018

  Zastupitelé schválili rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku s názvem „MŠ Zahrádky – rekonstrukce kuchyně“, a to firmy Jiří Beran, se sídlem Člunek 65, 378 61 Člunek, IČ: 02663686 a pověřili starostu podpisem smlouvy o dílo s dodavatelem.

Usnesení­ č. 36/2018

  Zastupitelé schválili rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku s názvem „MŠ Zahrádky – vybavení kuchyně“, a to firmy TeS, spol. s r. o. Chotěboř, se sídlem Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ: 60934395 a pověřili starostu podpisem kupní smlouvy s dodavatelem.

Usnesení­ č. 35/2018

  Zastupitelé rozhodli nahradit členku hodnotící komise na akci „Stavební úpravy č. p. 70 v obci Zahrádky – V. etapa“ Ing. Procházkovou Lenku paní Heřmánkovou Janou.

Usnesení­ č. 34/2018

  Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku PO MŠ Zahrádky ke dni 31. 12. 2017 a rozhodli nehradit ztrátu z rozpočtu Obce Zahrádky.

Usnesení­ č. 33/2018

  Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2018.

Usnesení­ č. 32/2018

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2018.

Usnesení­ č. 31/2018

  Zastupitelé přijali Výroční zprávu Obecní knihovny Zahrádky za rok 2017.

Usnesení­ č. 30/2018

  Zastupitelé rozhodli udělit souhlas s posunutím plotu k hranici asfaltové příjezdové cesty k č. p. 104 v k. ú. Zahrádky.

Usnesení­ č. 29/2018

  Zastupitelé rozhodli odložit žádost o propachtování zemědělských pozemků na příští řádné zasedání zastupitelstva a pověřují místostarostu prověřením platnosti dodatku nájemní smlouvy na obecní zemědělské pozemky.

Usnesení­ č. 28/2018

  Zastupitelé přijali záměr prodeje pozemku p. č. 2216 včetně stavby v k. ú. Zahrádky.

Usnesení­ č. 27/2018

  Zastupitelé přijali záměr provést stavbu stezky pro pěší a cyklisty na pozemcích p. č. 769/17, 71 a 398/3 v k. ú. Zahrádky.

Usnesení­ č. 26/2018

  Zastupitelé zvolili člena kontrolního výboru Ing. Doskočila Petra.

Usnesení­ č. 25/2018

  Zastupitelé zvolili předsedou finančního výboru Kováře Richarda.

Usnesení­ č. 24/2018

  Zastupitelé vzali na vědomí rezignaci předsedy finančního výboru Roda Marka.

Usnesení­ č. 23/2018

  Zastupitelé vzali na vědomí získání dotace z Ministerstva kultury na nákup výpočetní techniky pro Obecní knihovnu Zahrádky.

Usnesení­ č. 22/2018

  Zastupitelstvo obce rozhodlo vyhlásit výběrová řízení na dodavatele na akci „Stavební úpravy č. p. 70 – V. etapa“ pro která schválili komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Josef Kohout, Marek Rod, Ing. Lenka Procházková a hodnotící komisi ve složení: Ing. Josef Kohout, Petr Barták, Marek Rod, Petr Vlášek, Ing. Lenka Procházková.

Usnesení­ č. 21/2018

  Zastupitelé rozhodli vyjádřit nesouhlas s umístěním plotu na hranici pozemku p. č. 832 v k.ú. Zahrádky.

Usnesení­ č. 20/2018

  Zastupitelé zrušili platnost usnesení č. 22/2017 a 17/2018 a rozhodli vyzvat firmu JISTUZA, v.o.d., Studená k uzavření dohod, které by umožnily vydání souhlasu k právu provést stavbu na pozemcích obce.

Usnesení­ č. 19/2018

  Místostarostou obce Zahrádky byl zvolen Rod Marek.

Usnesení­ č. 18/2018

  Zastupitelstvo obce Zahrádky schválilo tajný způsob volby místostarosty postupem uvedeným starostou.

Usnesení­ č. 17/2018

  Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o právu provedení stavby“ pro stavbu účelové komunikace na pozemcích č. 769/17, 71, 398/3 v k. ú. Zahrádky a pověřuje starostu jejím uzavřením.

Usnesení­ č. 16/2018

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018.

Usnesení­ č. 15/2018

  Zastupitelé schválili změnu části rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 12. ledna 1995,a to navýšení hodnoty dárkových balíčků na 500 Kč. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.

Usnesení­ č. 14/2018

  Vítání občánků se bude konat každoročně v březnovém nedělním odpoledni pro děti až do tří let věku, které jsou v obci ke dni 1. 3. roku, kdy jsou k uvítání zvány, přihlášeny k pobytu v obci. Obec předá kromě darů příp. dalších dárců svůj věcný dar trvalého charakteru v hodnotě 2 000 Kč, např. medaili, zlatý přívěsek atp. Vítání občánků organizuje starosta, který pronese projev a přípitek, předá květiny a dar, zajistí vystoupení dětí aj., příp. fotografování, předání dalších darů atp. dle svého rozhodnutí.

Usnesení­ č. 13/2018

  Zastupitelé přijali Výroční zprávu Výtvarné dílny Zahrádky za rok 2017.

Usnesení­ č. 12/2018

  Zastupitelé rozhodli oslovit k podání cenové nabídky na akci „Technologické vybavení kuchyně MŠ Zahrádky“ tyto firmy: TeS, spol. s r.o. Chotěboř, KOVOSLUŽBA OTS, a.s. Praha, NEZA Pelhřimov, spol. s r.o.

Usnesení­ č. 11/2018

  Zastupitelé rozhodli oslovit k podání cenové nabídky na akci „Stavební úpravy objektu č. p. 70 v obci Zahrádky - V. etapa“ tyto stavební firmy: Staving, Studená, spol. s r.o., Kostka JH, s.r.o., Jiří Beran, Člunek, Stavo Počátky, spol. s r.o., Aquares, spol. s r.o., Stráž nad Nežárkou.

Usnesení­ č. 10/2018

  Zastupitelé schválili uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 771/1 a 769/19 o výměře 82 m2 v k. ú. Zahrádky a pověřují starostu uzavřením smlouvy.

Usnesení­ č. 9/2018

  Zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce Zahrádky nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejích obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo obce Zahrádky vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.

Usnesení­ č. 8/2018

  Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JH-014330047001/001 na pozemku p. č st. 54, 7 v k. ú. Zahrádky.

Usnesení­ č. 7/2018

  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru za rok 2017.

Usnesení­ č. 6/2018

  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu finančního výboru za rok 2017.

Usnesení­ č. 5/2018

  Zastupitelé schválili „Inventarizační zprávu o výsledku řádné inventarizace k 31. 12. 2017“ ze dne 15. 1. 2018.

Usnesení­ č. 4/2018

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2017.

Usnesení­ č. 3/2018

  Zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku Obce Zahrádky č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení­ č. 2/2018

  Zastupitelé schválili uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 71 a 398/3 v k.ú. Zahrádky.

Usnesení­ č. 1/2018

  Zastupitelstvo obce přijalo Výroční zprávu o činnosti Obce Zahrádky v oblasti poskytování informací v roce 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Stránky provozuje Obec Zahrádky      [ home ]   [ mapa stránek ]