úvodní strana

Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, okres Jindřichův Hradec; Tel./fax: 384 490 051; E-mail: obec@zahradky.cz

VÍTÁ VÁS OBEC ZAHRÁDKY

listek Zastupitelstvo obce listek Usnesení zastupitelstva listek Rok 2021

[ tisk ]  

Vyberte rok

Usnesení­ č. 44/2021

  Zastupitelé rozhodli zadat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby na novou větev vodovodního řadu firmě: projektování VHS Ing. T. Kokta

Usnesení­ č. 43/2021

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2021.

Usnesení­ č. 42/2021

  Zastupitelé schválili objednat instalaci automatické dávkovací stanice desinfekce vody z prameniště Bukovice od firmy KV– Pumps s.r.o.

Usnesení­ č. 41/2021

  Zastupitelé schválili uzavření smlouvy č. JH-001030067815/002 SETO o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 524/1 v k. ú. Horní Dvorce.

Usnesení­ č. 40/2021

  Zastupitelstvo obce Zahrádky schvaluje uzavření smlouvy o úvěru se společností Komerční banka, a.s., jejímž předmětem je přijetí investičního úvěru ve výši 2.000.000,-Kč za účelem Financování projektů “ Zahrádky – připojení vrtu a úpravna vody „ a „ Opravy a rekonstrukce vodovodního řadu Zahrádky „ se splatností nejpozději do 31.5.2032 s pevnou úrokovou sazbou 2,03 % po celou dobu trvání úvěru.

Usnesení­ č. 39/2021

  Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6 ze dne 2. 8. 2021

Usnesení­ č. 38/2021

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 5 ze dne 11. 7. 2021

Usnesení­ č. 37/2021

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 4 ze dne 4. 6. 2021

Usnesení­ č. 36/2021

  Zastupitelé odložili schválení přijetí úvěru ve výši 2.000.000 Kč na úhradu akcí „Zahrádky –připojení vrtu a úpravna vody“ a „Opravy a rekonstrukce vodovodního řádu Zahrádky-III. etapa“ od KB a.s. s dobou splatnosti 10 let.

Usnesení­ č. 35/2021

  Zastupitelé schválili na základě výběrového řízení na akci „Opravy a rekonstrukce vodovodního řádu Zahrádky-III. etapa“ dodavatele firmu Petr Jebavý Studená, Horní Bolíkov 2, IČ 73474444

Usnesení­ č. 34/2021

  Zastupitelé rozhodli delegovat starostu Ing. Miroslava Urbánka na valnou hromadu společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o.

Usnesení­ č. 33/2021

  Zastupitelé schválili návrh ochranných pásem studní v katastrálním území Horní Dvorce dle předloženého návrhu.

Usnesení­ č. 32/2021

  Zastupitelé schválili výzvu k podání nabídek a návrh závazného vzoru smlouvy na akci „Opravy a rekonstrukce vodovodního řádu Zahrádky-III. etapa“

Usnesení­ č. 31/2021

  Zastupitelé schválili komisi pro hodnocení nabídek na akci „Opravy a rekonstrukce vodovodního řádu Zahrádky-III. etapa“ ve složení: Petr Barták, Ing. Zdeněk Král, Mgr. Luboš Müller, Ing. Miroslav Urbánek

Usnesení­ č. 30/2021

  Zastupitelé schválili komisi pro otevírání obálek na akci „Opravy a rekonstrukce vodovodního řádu Zahrádky-III. etapa“ ve složení: Petr Barták, Ing. Zdeněk Král, Mgr. Luboš Müller Ing. Lenka Procházková, Ing. Miroslav Urbánek

Usnesení­ č. 29/2021

  Zastupitelé rozhodli oslovit k podání cenové nabídky na akci „Opravy a rekonstrukce vodovodního řádu Zahrádky - III. etapa“ tyto firmy - Nezdara-instalatérství s.r.o. Studená, Instalatérství Jebavý Petr, Horní Bolíkov 2, Šelepa - Pebak s.r.o. Horní Radouň, Povolný Jan Bednárec 39

Usnesení­ č. 28/2021

  Zastupitelé rozhodli zadat administraci výběrového řízení na akci „„Opravy a rekonstrukce vodovodního řadu Zahrádky – III. etapa“ firmě PL realizace s.r.o.

Usnesení­ č. 27/2021

  Zastupitelé vzali na vědomí získání dotací z POV 2021 a pověřují starostu uzavřením smluv o poskytnutí dotací.

Usnesení­ č. 26/2021

  Zastupitelé schválili na základě výběrového řízení na akci „Zahrádky-připojení vrtu a úpravna vody “ dodavatele firmu VODASERVIS s.r.o. Jemská 2362/53 591 01 Žďár nad Sázavou IČO 26277841

Usnesení­ č. 25/2021

  Zastupitelé přijali Výroční zprávu Výtvarné dílny Zahrádky za rok 2020.

Usnesení­ č. 24/2021

  Zastupitelé přijali Výroční zprávu Obecní knihovny Zahrádky za rok 2020.

Usnesení­ č. 23/2021

  Zastupitelé projednali Závěrečný účet Obce Zahrádky za rok 2020 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Zahrádky a souhlasí s celoročním hospodařením obce Zahrádky za rok 2020, a to bez výhrad

Usnesení­ č. 22/2021

  Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku Obce Zahrádky ke dni 31. 12. 2020.

Usnesení­ č. 21/2021

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021.

Usnesení­ č. 20/2021

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021.

Usnesení­ č. 19/2021

  Zastupitelé schválili odložit materiál a projednat ho na příštím jednání zastupitelstva za účasti zpracovatele návrhu ochranného pásma.

Usnesení­ č. 18/2021

  Zastupitelé schválili výzvu k podání nabídek a návrh závazné smlouvy na akci „Zahrádky – připojení vrtu a úpravna vody.“

Usnesení­ č. 17/2021

  Zastupitelé schválili komisi pro hodnocení nabídek na akci „Zahrádky-připojení vrtu a úpravna vody“ ve složení: Petr Barták, Ing. Zdeněk Král, Mgr. Luboš Müller, Ing. Miroslav Urbánek

Usnesení­ č. 16/2021

  Zastupitelé schválili komisi pro otevírání obálek na akci „Zahrádky-připojení vrtu a úpravna vody“ ve složení: Petr Barták, Ing. Zdeněk Král, Ing. Lenka Procházková, Ing. Miroslav Urbánek, Mgr. Luboš Müller.

Usnesení­ č. 15/2021

  Zastupitelé rozhodli oslovit k podání cenové nabídky na akci „Zahrádky-připojení vrtu a úpravna vody“ 7 firem.

Usnesení­ č. 14/2021

  Zastupitelé rozhodli zadat administraci výběrového řízení na akci „Zahrádky-připojení vrtu a úpravna vody“ firmě PL realizace s.r.o.

Usnesení­ č. 13/2021

  Zastupitelé rozhodli prodat část pozemku p. č. 18/1 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Zahrádky, za cenu 100 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující

Usnesení­ č. 12/2021

  Zastupitelé schválili zlepšený výsledek hospodaření z hospodářské činnosti PO MŠ Zahrádky ve výši 84 086, 41 Kč a rozhodli zisk rozdělit do rezervního fondu ve výši 64 086, 41 Kč a do fondu odměn ve výši 20 000 Kč.

Usnesení­ č. 11/2021

  Zastupitelé schválili zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti PO MŠ Zahrádky ve výši 24 970, 51 Kč a rozhodli zisk rozdělit do rezervního fondu ve výši 10 775, 91 Kč a do fondu odměn ve výši 14 194, 60 Kč. Výše odpisů bude převedena do investiční fondu.

Usnesení­ č. 10/2021

  Zastupitelé obce Zahrádky souhlasí s hospodařením Mateřské školy Zahrádky v roce 2020 a schvalují účetní závěrku ke dni 31. 12. 2020 bez výhrad.

Usnesení­ č. 9/2021

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021.

Usnesení­ č. 8/2021

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2020

Usnesení­ č. 7/2021

  Zastupitelé přijali záměr prodat část pozemku p. č. 18/1 o výměře cca 14 m2 v k. ú. Zahrádky

Usnesení­ č. 6/2021

  Zastupitelstvo obce Zahrádky určuje pro spolupráci Mgr. Luboše Müllera s pořizovatelem při zpracování návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Zahrádky.

Usnesení­ č. 5/2021

  Zastupitelstvo obce vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Zahrádky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Usnesení­ č. 4/2021

  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu finančního výboru za rok 2020.

Usnesení­ č. 3/2021

  Zastupitelé schválili „Inventarizační zprávu o výsledku řádné inventarizace k 31. 12. 2020“ ze dne 28. 1. 2021.

Usnesení­ č. 2/2021

  Zastupitelstvo obce rozhodlo odložit zpracování změny územního plánu obce Zahrádky

Usnesení­ č. 1/2021

  Zastupitelstvo obce přijalo Výroční zprávu o činnosti Obce Zahrádky v oblasti poskytování informací v roce 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Stránky provozuje Obec Zahrádky      [ home ]   [ mapa stránek ]