úvodní strana

Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, okres Jindřichův Hradec; Tel./fax: 384 490 051; E-mail: obec@zahradky.cz

VÍTÁ VÁS OBEC ZAHRÁDKY

listek Zastupitelstvo obce listek Usnesení zastupitelstva listek Rok 2018

[ tisk ]  

Vyberte rok

Usnesení­ č. 22/2018

  Zastupitelé vzali na vědomí získání dotace z Ministerstva kultury na nákup výpočetní techniky pro Obecní knihovnu Zahrádky.

Usnesení­ č. 21/2018

  Zastupitelstvo obce rozhodlo vyhlásit výběrová řízení na dodavatele na akci „Stavební úpravy č. p. 70 – V. etapa“ pro která schválili komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Josef Kohout, Marek Rod, Ing. Lenka Procházková a hodnotící komisi ve složení: Ing. Josef Kohout, Petr Barták, Marek Rod, Petr Vlášek, Ing. Lenka Procházková.

Usnesení­ č. 20/2018

  Zastupitelé rozhodli vyjádřit nesouhlas s umístěním plotu na hranici pozemku p. č. 832 v k.ú. Zahrádky.

Usnesení­ č. 19/2018

  Zastupitelé zrušili platnost usnesení č. 22/2017 a 17/2018 a rozhodli vyzvat firmu JISTUZA, v.o.d., Studená k uzavření dohod, které by umožnily vydání souhlasu k právu provést stavbu na pozemcích obce.

Usnesení­ č. 18/2018

  Zastupitelstvo obce Zahrádky schválilo tajný způsob volby místostarosty postupem uvedeným starostou.

Usnesení­ č. 17/2018

  Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o právu provedení stavby“ pro stavbu účelové komunikace na pozemcích č. 769/17, 71, 398/3 v k. ú. Zahrádky a pověřuje starostu jejím uzavřením.

Usnesení­ č. 16/2018

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018.

Usnesení­ č. 15/2018

  Zastupitelé schválili změnu části rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 12. ledna 1995,a to navýšení hodnoty dárkových balíčků na 500 Kč. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.

Usnesení­ č. 14/2018

  Vítání občánků se bude konat každoročně v březnovém nedělním odpoledni pro děti až do tří let věku, které jsou v obci ke dni 1. 3. roku, kdy jsou k uvítání zvány, přihlášeny k pobytu v obci. Obec předá kromě darů příp. dalších dárců svůj věcný dar trvalého charakteru v hodnotě 2 000 Kč, např. medaili, zlatý přívěsek atp. Vítání občánků organizuje starosta, který pronese projev a přípitek, předá květiny a dar, zajistí vystoupení dětí aj., příp. fotografování, předání dalších darů atp. dle svého rozhodnutí.

Usnesení­ č. 13/2018

  Zastupitelé přijali Výroční zprávu Výtvarné dílny Zahrádky za rok 2017.

Usnesení­ č. 12/2018

  Zastupitelé rozhodli oslovit k podání cenové nabídky na akci „Technologické vybavení kuchyně MŠ Zahrádky“ tyto firmy: TeS, spol. s r.o. Chotěboř, KOVOSLUŽBA OTS, a.s. Praha, NEZA Pelhřimov, spol. s r.o.

Usnesení­ č. 11/2018

  Zastupitelé rozhodli oslovit k podání cenové nabídky na akci „Stavební úpravy objektu č. p. 70 v obci Zahrádky - V. etapa“ tyto stavební firmy: Staving, Studená, spol. s r.o., Kostka JH, s.r.o., Jiří Beran, Člunek, Stavo Počátky, spol. s r.o., Aquares, spol. s r.o., Stráž nad Nežárkou.

Usnesení­ č. 10/2018

  Zastupitelé schválili uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 771/1 a 769/19 o výměře 82 m2 v k. ú. Zahrádky a pověřují starostu uzavřením smlouvy.

Usnesení­ č. 9/2018

  Zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce Zahrádky nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejích obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo obce Zahrádky vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.

Usnesení­ č. 8/2018

  Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JH-014330047001/001 na pozemku p. č st. 54, 7 v k. ú. Zahrádky.

Usnesení­ č. 7/2018

  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru za rok 2017.

Usnesení­ č. 6/2018

  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu finančního výboru za rok 2017.

Usnesení­ č. 5/2018

  Zastupitelé schválili „Inventarizační zprávu o výsledku řádné inventarizace k 31. 12. 2017“ ze dne 15. 1. 2018.

Usnesení­ č. 4/2018

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2017.

Usnesení­ č. 3/2018

  Zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku Obce Zahrádky č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení­ č. 2/2018

  Zastupitelé schválili uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 71 a 398/3 v k.ú. Zahrádky.

Usnesení­ č. 1/2018

  Zastupitelstvo obce přijalo Výroční zprávu o činnosti Obce Zahrádky v oblasti poskytování informací v roce 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Stránky provozuje Obec Zahrádky      [ home ]   [ mapa stránek ]