úvodní strana

Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, okres Jindřichův Hradec; Tel./fax: 384 490 051; E-mail: obec@zahradky.cz

VÍTÁ VÁS OBEC ZAHRÁDKY

listek Zastupitelstvo obce listek Usnesení zastupitelstva listek Rok 2017

[ tisk ]  

Vyberte rok

Usnesení­ č. 22/2017

  Zastupitelé pověřili místostarostu jednáním s firmou JISTUZA, výrobně – obchodní družstvo, Studená, o rozšíření obecní komunikace p. č. 2216 v k. ú. Zahrádky a vybudování komunikace pro pěší na pozemcích p. č. 71 a 398/3 v k. ú. Zahrádky.

Usnesení­ č. 21/2017

  Zastupitelé schválili uzavření smlouvy č. 1040012585/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 771/1, 802/1 v k. ú. Zahrádky.

Usnesení­ č. 20/2017

  Zastupitelé nepřijali záměr prodeje pozemku p. č. 787/3 v k. ú. Zahrádky o výměře 338 m2.

Usnesení­ č. 19/2017

  Zastupitelstvo obce Zahrádky: - „schvaluje rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, na základě doporučení hodnotící komise v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zahrádky - hasičská zbrojnice“. Vítězem zadávacího řízení je firma Jiří Beran, sídlem Člunek 65, 378 61 Člunek, IČ 02663686, jejíž nabídková cena je ve výši 4 675 066,71 Kč bez DPH. Nabídka byla vybrána dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena.“ - „pověřuje starostu obce Zahrádky k podpisu smlouvy na veřejnou zakázku „Zahrádky - hasičská zbrojnice“ s výherní firmou Jiří Beran, IČ: 02663686.“

Usnesení­ č. 18/2017

  Zastupitelé přijali Výroční zprávu Výtvarné dílny Zahrádky za rok 2016.

Usnesení­ č. 17/2017

  Zastupitelé schválili uzavření smlouvy č. JH-014330042151/001 o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 375/2, 382, 383, 537 v k. ú. Horní Dvorce.

Usnesení­ č. 16/2017

  Zastupitelé rozhodli podat žádost o povolení kácení stromu na obecním pozemku p. č. 771/1 v k. ú. Zahrádky.

Usnesení­ č. 15/2017

  Zastupitelé přijali Výroční zprávu Obecní knihovny Zahrádky za rok 2016.

Usnesení­ č. 14/2017

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2017.

Usnesení­ č. 13/2017

  Zastupitelé schválili uzavření Smlouvy o právu provést stavbu č. OST/04/17/JH/Kr na pozemku p.č. 531 v k.ú. Horní Dvorce.

Usnesení­ č. 12/2017

  Zastupitelé rozhodli poskytnout finanční dar STP Studená ve výši 1.500 Kč za organizaci volnočasových aktivit našich občanů.

Usnesení­ č. 11/2017

  Zastupitelé rozhodli poskytnout finanční dar Spolku žen Zahrádky ve výši 20.000 Kč za podporu kulturního a společenského života v obci.

Usnesení­ č. 10/2017

  Zastupitelé rozhodli poskytnout finanční dar SDH Zahrádky ve výši 20.000 Kč za činnost v oblasti propagace obce.

Usnesení­ č. 9/2017

  Zastupitelé schválili uzavření smlouvy č. JH-014330041066/003 o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 802/1 v k. ú. Zahrádky.

Usnesení­ č. 8/2017

  Zastupitelstvo obce rozhodlo neposkytovat finanční příspěvky organizacím vyjma příspěvkových organizací zřizovaných obcí.

Usnesení­ č. 7/2017

  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za rok 2016.

Usnesení­ č. 6/2017

  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru za rok 2016.

Usnesení­ č. 5/2017

  Zastupitelé schválili „Inventarizační zprávu o výsledku řádné inventarizace k 31. 12. 2016“ ze dne 18. 1. 2017.

Usnesení­ č. 4/2017

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2016.

Usnesení­ č. 3/2017

  Zastupitelé rozhodli prodat část pozemku p. č. 769/1 v k. ú. Zahrádky o výměře cca 60 m2 u č. p. 36 za cenu 100 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

Usnesení­ č. 2/2017

  Zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice „Hasičská zbrojnice Zahrádky“ v dotačním programu Jihočeského kraje - „Investiční dotace pro podpory jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“.

Usnesení­ č. 1/2017

  Zastupitelstvo obce přijalo Výroční zprávu o činnosti Obce Zahrádky v oblasti poskytování informací v roce 2016 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Stránky provozuje Obec Zahrádky      [ home ]   [ mapa stránek ]