úvodní strana

Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, okres Jindřichův Hradec; Tel./fax: 384 490 051; E-mail: obec@zahradky.cz

VÍTÁ VÁS OBEC ZAHRÁDKY

listek Zastupitelstvo obce listek Usnesení zastupitelstva listek Rok 2020

[ tisk ]  

Vyberte rok

Usnesení­ č. 43/2020

  Zastupitelé schválili „Místní program rozvoje obce Zahrádky na období 2021-2025“.

Usnesení­ č. 42/2020

  Zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci z POV Jčk pro rok 2021 na akci „Opravy vodovodního řádu III. etapa“ a souhlasí se spolufinancováním této akce z rozpočtu obce

Usnesení­ č. 41/2020

  Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 7/2020 ze dne 5. 11. 2020

Usnesení­ č. 40/2020

  Zastupitelé rozhodli zadat administraci podání žádosti o dotaci ze SFŽP z výzvy č. 2/2018 na akci: „Zahrádky připojení vrtu a úpravna vody“ firmě PL realizace s.r.o. a souhlasí se spolufinancováním této akce z rozpočtu obce.

Usnesení­ č. 39/2020

  Zastupitelstvo obce Zahrádky dle ustanovení § 85 písm. e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů rozhodlo schválit změnu smlouvy společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r. o.,IČO:60838841, se sídlem Václavská 609, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec (dále také jen „EKO SKLÁDKA“ nebo „Společnost“) a schválit její úplné znění v souvislosti s přijetím zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě.

Usnesení­ č. 38/2020

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2020 ze dne 31. 8. 2020

Usnesení­ č. 37/2020

  Zastupitelé rozhodli o změně provozní doby MŠ Zahrádky na dobu od 6.30 do 15.30 hod. od 1. 9. 2020.

Usnesení­ č. 36/2020

  Zastupitelé rozhodli zadat vyhotovení projektové dokumentace na místní komunikace 15c,16c a části 3c firmě WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec.

Usnesení­ č. 35/2020

  Zastupitelé schválili sazbu poplatku dle článku 4 odst. 1. písm. b) Obecně závazné vyhlášky obce Zahrádky č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 250 Kč na rok 2021.

Usnesení­ č. 34/2020

  Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 5/2020.

Usnesení­ č. 33/2020

  Zastupitelé přijali záměr souhlasu se stavbou brány na pozemku p. č. 7 v k. ú. Zahrádky

Usnesení­ č. 32/2020

  Zastupitelé rozhodli nevyhovět žádosti o odkup pozemku p. č. 514/2 v k.ú. Zahrádky z důvodu nízké nabídkové ceny.

Usnesení­ č. 31/2020

  Zastupitelé schválili na základě výběrového řízení na akci „Opravy a rekonstrukce vodovodního řádu Zahrádky-II. etapa“ dodavatele firmu Petr Jebavý Studená, Horní Bolíkov 2, IČ 73474444

Usnesení­ č. 30/2020

  Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 4/2020.

Usnesení­ č. 29/2020

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020.

Usnesení­ č. 28/2020

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020.

Usnesení­ č. 27/2020

  Zastupitelé rozhodli delegovat starostu Ing. Miroslava Urbánka na valnou hromadu společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o.

Usnesení­ č. 26/2020

  Zastupitelé schválili komisi pro hodnocení nabídek na akci „Opravy a rekonstrukce vodovodního řádu Zahrádky-II.etapa“ ve složení: Petr Barták, Ing. Zdeněk Král, Ing. Josef Kohout, Ing. Miroslav Urbánek.

Usnesení­ č. 25/2020

  Zastupitelé schválili komisi pro otevírání obálek na akci „Opravy a rekonstrukce vodovodního řádu Zahrádky-II.etapa“ ve složení: Petr Barták, Ing. Zdeněk Král, Ing. Procházková, Ing. Miroslav Urbánek.

Usnesení­ č. 24/2020

  Zastupitelé rozhodli oslovit k podání cenové nabídky na akci „Opravy a rekonstrukce vodovodního řádu Zahrádky-II.etapa“ 4 firmy.

Usnesení­ č. 23/2020

  Zastupitelé schválili výzvu k podání nabídek a návrh závazného vzoru smlouvy na akci „Opravy a rekonstrukce vodovodního řadu Zahrádky – II.etapa“

Usnesení­ č. 22/2020

  Zastupitelé rozhodli zadat administraci výběrového řízení na akci „„Opravy a rekonstrukce vodovodního řadu Zahrádky – II.etapa“ firmě PL realizace s.r.o. a pověřují starostu k uzavření smlouvy.

Usnesení­ č. 21/2020

  Zastupitelé vzali na vědomí získání dotací z POV 2020 a pověřují starostu uzavřením smluv o poskytnutí dotací.

Usnesení­ č. 20/2020

  1. Zastupitelstvo obce Zahrádky souhlasí, aby katastrální území obce Zahrádky a místní části Horní Dvorce bylo začleněno do územní působnosti MAS Česká Kanada o.p.s. na roky 2021-2027 2. Zastupitelstvo obce Zahrádky souhlasí, aby byla zpracována Integrovaná strategie rozvoje území na roky 2021 – 2027 na celé území MAS Česká Kanada o.p.s. 3. Zastupitelstvo obce Zahrádky souhlasí s příspěvkem z rozpočtu obce ve výši 1,-Kč/obyvatel/rok pro MAS Česká Kanada o.p.s. od 1. 1. 2021, jakož i pro následující roky.

Usnesení­ č. 19/2020

  Zastupitelé přijali záměr prodeje pozemku p. č. 514/2 o výměře 132m2 v k. ú. Zahrádky

Usnesení­ č. 18/2020

  Zastupitelé zvolili členku finančního výboru paní Alenu Paulusovou

Usnesení­ č. 17/2020

  Zastupitelé projednali Závěrečný účet Obce Zahrádky za rok 2019 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Zahrádky a souhlasí s celoročním hospodařením obce Zahrádky za rok 2019, a to bez výhrad.

Usnesení­ č. 16/2020

  Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku Obce Zahrádky ke dni 31. 12. 2019.

Usnesení­ č. 15/2020

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020.

Usnesení­ č. 14/2020

  Zastupitelé přijali Výroční zprávu Výtvarné dílny Zahrádky za rok 2019.

Usnesení­ č. 13/2020

  Zastupitelé obce Zahrádky souhlasí s hospodařením Mateřské školy Zahrádky v roce 2019 a schvalují účetní závěrku ke dni 31. 12. 2019 bez výhrad. Ztráta z hlavní činnosti za rok 2019 ve výši 243 721, 33 Kč bude kryta zlepšeným hospodářským výsledkem v roce 2020 a přebytkem z doplňkové činnosti. Zastupitelé souhlasí použít zlepšený výsledek hospodaření MŠ z doplňkové činnosti ve výši 212 406, 61 Kč k částečnému krytí ztráty z hlavní činnosti.

Usnesení­ č. 12/2020

  Zastupitelé zvolili předsedkyní finančního výboru Mgr. Elišku Čermákovou.

Usnesení­ č. 11/2020

  Zastupitelstvo obce po projednání předává v souladu s § 56 odst. zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, panu Ing. Josefovi Kohoutovi osvědčení o tom, že se dnem 6. března 2020 stal členem Zastupitelstva Obce Zahrádky

Usnesení­ č. 10/2020

  Zastupitelé přijali Výroční zprávu Obecní knihovny Zahrádky za rok 2019.

Usnesení­ č. 9/2020

  Zastupitelé schválili „Smlouvu o zřízení věcného břemene č.JH-014330057079/001“ na pozemku p.č. 769/1 v k.ú. Zahrádky

Usnesení­ č. 8/2020

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2019.

Usnesení­ č. 7/2020

  Zastupitelé schválili Pasport místních komunikací obce Zahrádky

Usnesení­ č. 6/2020

  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávy finančního výboru za rok 2019.

Usnesení­ č. 5/2020

  Zastupitelé schválili „Inventarizační zprávu o výsledku řádné inventarizace k 31. 12. 2019“ ze dne 16. 1. 2020.

Usnesení­ č. 4/2020

  Zastupitelé rozhodli zadat zadání projektové dokumentace na zhotovení úpravny vody a připojení posilujícího vrtu firmě VAK projekt s.r.o. České Budějovice IČO: 28159721 za cenu 217 558 Kč včetně DPH.

Usnesení­ č. 3/2020

  Zastupitelé přijali záměr směnit pozemek p. č. 383/2 vodní plocha o výměře 66 m2 za část pozemku 389/1 v k. ú. Horní Dvorce (cesta) mezi pozemky 539/3, 389/3 a 388/3 a prodat pozemek p. č. st. 60 o výměře 118 m2 v k. ú. Horní Dvorce za minimální cenu 150 Kč/m2

Usnesení­ č. 2/2020

  Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu se zastupitelkou Mgr. Eliškou Čermákovou za účelem zpracování Zahrádeckého zpravodaje

Usnesení­ č. 1/2020

  Zastupitelstvo obce přijalo Výroční zprávu o činnosti Obce Zahrádky v oblasti poskytování informací v roce 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Stránky provozuje Obec Zahrádky      [ home ]   [ mapa stránek ]